Een erfenis met schulden? Zo pak je dat aan.

13th dec 2017, Author: admin

Schulden in de erfenis?

Niet met elke erfenis komt de zilvervloot binnen gevaren. Sterker nog: het komt regelmatig voor dat er schulden in de erfenis zitten. De erfgenamen kunnen dan beneficiair aanvaarden (onder het voorbehoud van boedelbeschrijving). De erfgenamen zijn dan niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap met hun eigen vermogen. De wet stelt hiervoor echter een belangrijke eis: de nalatenschap moet worden vereffend. Maar wat is vereffening nu eigenlijk en wat betekent dit voor de erfgenamen en, niet onbelangrijk, voor de schuldeisers van de nalatenschap?

In dit blog bespreek ik wat vereffening is, wanneer er vereffend moet worden, wie de vereffenaars zijn en welke procedure er gevolgd moet worden om uiteindelijk tot een vereffening van de nalatenschap te komen.

Wat is vereffening?

Vereffening is het klaarmaken van de nalatenschap voor verdeling. De goederen van de erfenis worden verkocht (te gelde gemaakt) om alle schulden te betalen. Je kan de taak van de vereffenaar daarom vergelijken met die van een curator in een faillissement. De regels voor de vereffening vinden hun oorsprong dan ook in het faillissementsrecht en, net als bij de afwikkeling van een faillissement, staat het belang van de schuldeisers bij betaling van hun vordering voorop.

Wanneer moet de nalatenschap vereffend worden?

Er moet vereffend worden als de nalatenschap beneficiair is aanvaard door een of meerdere erfgenamen. In principe zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar. Maar in het geval van conflicten tussen de erfgenamen, of omdat het vereffenen aan een aantal ingewikkelde regels moet voldoen, kunnen de erfgenamen zelf een professionele vereffenaar aanstellen of een vereffenaar door de rechtbank laten benoemen. Ook een schuldeiser kan een verzoek indienen tot benoeming van een vereffenaar. De professionele vereffenaar is vaak een notaris of een erfrechtadvocaat. De kosten van de vereffenaar gaan (bij voorrang) van de nalatenschap af, net als bijvoorbeeld het salaris van de curator in een faillissement.

Hoe moet de nalatenschap vereffend worden? 

Is een vereffenaar eenmaal benoemd of zijn de erfgenamen samen vereffenaar dan moet er een boedelbeschrijving worden opgesteld. Ook moet de vereffenaar alle schuldeisers oproepen om hun vordering in te dienen binnen een bepaalde termijn. De vereffenaar maakt vervolgens een uitdelingslijst en stuurt dit aan alle schuldeisers. Als de schuldeisers instemmen met de uitdelingslijst kunnen de schulden worden betaald en is de nalatenschap vereffend. Stemmen niet alle schuldeisers in met de uitdelingslijst dan zal de nalatenschap via de vereffeningsprocedure bij de rechtbank vereffend moeten worden.

Wat is een vereffeningsprocedure?

De vereffenaars kunnen de nalatenschap gezamenlijk vereffenen of via de (kanton)rechter. Als de vereffeningsprocedure bij de (kanton)rechter wordt gevolgd moet de vereffenaar aan het einde van zijn/haar taak rekening en verantwoording afleggen. Dit wordt ook wel de “zware procedure” genoemd. Er bestaat ook een “lichte procedure”: als de erfgenamen zelf vereffenaar zijn kan de rechter bepalen dat zij niet hoeven te voldoen aan de verplichting om schuldeisers op te roepen en dat zij ook geen rekening en verantwoording hoeven op te stellen. De lichte procedure wordt vaak gevolgd wanneer het duidelijk is dat er veel meer baten dan schulden in een nalatenschap zitten.

Er is een uitzondering op de verplichting om de nalatenschap te vereffenen: een erfenis waarin een executeur is benoemd hoeft alleen vereffend te worden wanneer deze geen “ruimschoots” verklaring kan afleggen. Hiermee verklaart de executeur dat hij of zij er voor instaat dat uit het saldo van de nalatenschap alle schulden betaald kunnen worden. Een executeur zal hiertoe alleen overgaan als meer dan duidelijk is dat de nalatenschap na betaling van alle schulden uiteindelijk positief zal zijn.

Conclusie

Doorgaans kunnen de erfgenamen de nalatenschap zelf vereffenen en de nalatenschap vervolgens verdelen. Als er een executeur is benoemd die een “ruimschoots” verklaring kan afleggen hoeft er ook niet vereffend te worden. In alle andere gevallen zal de vereffeningsprocedure bij de rechtbank gevolgd moeten worden.

Zoals uit dit blog blijkt is bij de afwikkeling van een nalatenschap met schulden zorgvuldigheid geboden.

Vragen

Voor vragen over vereffening of de vereffeningsprocedure kunt u contact opnemen met Jorrit den Besten via 030-2334015 of via info@jpb-legal.nl

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *