De inbreng van schenkingen bij de verdeling van de erfenis

20th apr 2018, Author: admin

Met schenkingen tijdens leven is iets bijzonders aan de hand. In het oude erfrecht (tot 2003) moesten erfgenamen hun schenkingen altijd inbrengen bij de verdeling van de erfenis, tenzij door de erflater was bepaald dat dit niet nodig was.

In het nieuwe erfrecht geldt juist het omgekeerde: schenkingen hoeven niet te worden ingebracht bij de verdeling van de erfenis, tenzij bij de schenking zelf of in het testament is bepaald dat de schenking wel ingebracht moet worden.

Schenkingen: wat zijn de regels voor inbreng?

In mijn praktijk krijg ik regelmatig de vraag of schenkingen door de erfgenamen moeten worden ingebracht in de erfenis. Met name als er schenkingen zijn gedaan zowel voor als na 2003 en er geen testament is of het testament zegt niets over de inbreng van schenkingen.

Als uitgangspunt hanteer ik altijd het volgende ezelsbruggetje. Is de inbrengverplichting bij het doen van de schenking of later in het testament vastgelegd? Zo ja, dan moet de schenking worden ingebracht in de nalatenschap. Zo nee, dan kijk ik naar het tijdstip van de schenking. Is de schenking van voor 2003 dan moet deze worden ingebracht in de nalatenschap en is de schenking van na 2003 dan hoeft dat niet.

Schenkingen van invloed op de legitieme portie?

Ook als er een legitimaris is (= degene die in onterfd of de erfenis heeft verworpen en een beroep heeft gedaan op de legitieme portie) spelen schenkingen een rol van betekenis bij de afwikkeling van de erfenis omdat deze meetellen voor de berekening van de legitieme portie èn de legitimaris de door hem of haar ontvangen schenkingen wel moet inbrengen in de nalatenschap.

Als de legitieme portie niet (volledig) uit het saldo van de nalatenschap kan worden uitbetaald kan de legitimaris schenkingen die door de erflater tijdens leven zijn gedaan inkorten. Dat betekent dat een erfgenaam de waarde van de ingekorte gift (tot het bedrag van de legitieme portie) aan de legitimaris moet vergoeden. Hierbij geldt wel dat deze vorm van inkorting gelet op alle omstandigheden redelijk moet zijn.

Schenkingen en estate planning

In de estate planning (= nalatenschapsplanning) zijn schenkingen een veelgebruikt instrument om het vermogen tijdens leven te verkleinen om zo na overlijden erfbelasting te besparen.

Het is verstandig om – als u schenkingen wilt doen – voor uzelf te bepalen met doel u dit wil doen. Wilt u uw kinderen al tijdens leven een steuntje in de rug geven, uw bedrijf overdragen of zorgen dat er niets meer te verdelen valt als u komt te overlijden omdat u bijvoorbeeld een van uw kinderen heeft onterfd.

Los van het doel van uw estate planning is het in het algemeen aan te raden om uw kinderen gelijk te behandelen als u schenkingen doet. Doet u dat – om uw moverende redenen – niet dan kan een van de kinderen zich na uw overlijden al snel benadeeld voelen en na onterving of het verwerpen van de erfenis een beroep doen op de legitieme portie. Dan staat de weg naar het inkorten van de schenkingen aan het “bevoordeelde” kind wagenwijd open. Deze laatste moet dan alsnog (een deel van) de ontvangen schenking terugbetalen.

Omdat het ene kind soms toch wat meer behoefte heeft aan een steuntje in de rug van pa en ma dan het andere kind kunt u als ouder aan dergelijke schenkingen ook een inbrengverplichting verbinden. De schenking wordt dan na uw overlijden bij het verdelen van de erfenis gelijkgetrokken met de andere kinderen. Dit voorkomt scheve gezichten tussen de kinderen na uw overlijden en als gevolg daarvan ook juridische procedures over bijvoorbeeld de legitieme portie.

Conclusie: een goede estate planning draagt bij aan een soepele afwikkeling van de nalatenschap

Uit dit blog blijkt dat schenkingen wel degelijk een rol spelen bij de verdeling van de erfenis en/of bij het inroepen van de legitieme portie door de legitimaris.

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen over de schenkingen, de legitieme portie of estate planning?

Neem dan vrijblijvend contact op met Jorrit den Besten via 030 – 233 40 15 of via info@jpb-legal.nl of info@erfrechtbureau.nl

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *