De erfrechtpraktijk van Advocatenkantoor JPB Legal

03rd feb 2015, Author: admin

JPB Legal richt zich o.a. op de erfrechtpraktijk. Het erfrecht regelt de nalatenschap van een overleden persoon. Vragen die op ons kantoor regelmatig voorbij komen zijn o.a. is er een testament, wat zijn mijn rechten als ik onterfd ben, hoe moet ik een erfenis aanvaarden, wat moet ik doen als de nalatenschap negatief uitvalt en hoe lang kan ik in de echtelijke woning blijven wonen na het overlijden van mijn partner?

In deze blog zal mr. Jorrit den Besten u regelmatig op de hoogte houden van de actuele ontwikkeling in erfrechtland.

Erfrecht bij versterf of bij testament

Als er geen testament is opgesteld door de overledene (de “erflater”) wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wet: de “wettelijke verdeling” is dan van toepassing. De kinderen krijgen een niet – opeisbare geldvordering ter hoogte van hun kindsdeel op de langstlevende ouder. Als de langstlevende ook overlijdt (zonder testament) verdelen de kinderen de erfenis onderling in gelijke delen.

Bij testament kan de erflater afwijken van de wettelijke regels. Zo kan hij/zij b.v. bepaalde goederen of een som geld aan een bepaald persoon toewijzen of een kind onterven. Onterving geschiedt overigens vaak om fiscale redenen (de erfdelen voor de erfbelasting zijn kleiner) of b.v. als er een bedrijf in de familie is wat naar een van de (niet-onterfde kinderen) gaat.

Legitieme portie

Als een kind is onterfd houdt het altijd recht op de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het normale kindsdeel. Degene die een beroep doet op zijn/haar legitieme portie wordt legitimaris genoemd. De legitieme portie moet binnen 5 jaar na het overlijden worden opgeëist bij de erfgenamen. De erfgenamen moeten legitieme portie vervolgens aan de legitimaris uitkeren.

Aanvaarding en verwerping van de erfenis

Een erfenis kan je als erfgenaam verwerpen, (zuiver) aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Verwerping vindt plaats als bij voorbaat al duidelijk is dat de nalatenschap negatief is.

Omdat een erfgenaam met zijn gehele privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de nalatenschap kan je in plaats van zuiver aanvaarden ook aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving: de beneficiaire aanvaarding. Het voordeel hiervan is dat als er na aanvaarding alsnog schulden blijken te zijn waardoor de nalatenschap negatief uitvalt je hiervoor als erfgenaam niet met je hele privévermogen aansprakelijk bent.

Uit recente rechtspraak is naar voren gekomen dat een zuivere aanvaarding door feitelijke gedragingen al snel wordt aangenomen. Na het overlijden van oma met de hele familie uit eten gaan en de rekening betalen van haar bankpas betekent volgens vaste rechtspraak dat de erfenis zuiver is aanvaard en dat de erfgenamen met hun gehele privévermogen aangesproken kunnen worden door schuldeisers van de nalatenschap.

Advocatenkantoor JPB Legal adviseert altijd om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden zodat eventuele schuldeisers van de nalatenschap zich niet op uw privévermogen kunnen verhalen.

Echtelijke woning

De partner van de overledene, in het erfrecht doorgaans de langstlevende genoemd, mag zes maanden na het overlijden in de woning blijven wonen als de woning tot de nalatenschap behoort (m.a.w. de woning is niet voor 100% eigendom van de langstlevende).

Als er een testament is waardoor de langstlevende niet of niet enig rechthebbende is op de woning kan hij of zij de erfgenamen binnen zes maanden verplichten om mee te werken aan de vestiging van een recht van vruchtgebruik op de woning en inboedel. De erfgenamen zijn in principe verplicht hieraan hun medewerking te verlenen, maar zij hebben wel de mogelijkheid om een verzoek tot opheffing van het vruchtgebruik in te dienen bij de kantonrechter.

De noodzaak van het vruchtgebruik wordt door de kantonrechter getoetst op grond van de “verzorgingsbehoefte” van de langstlevende. Als de langstlevende eigen inkomen heeft en daarmee in eigen alternatieve woonruimte kan voorzien wordt het opheffingsverzoek toegewezen. Daarbij speelt overigens ook de leeftijd van de langstlevende een rol. Een weduwe van 35 jaar met een redelijk inkomen uit arbeid heeft minder behoefte aan een recht van vruchtgebruik op een woning dan een weduwe van 85 jaar die het alleen een AOW-uitkering moet doen.

Conclusie

Bij overlijden komen veel erfrechtelijke vragen om de hoek kijken. Enkele hiervan heb ik in deze blog behandeld. Daarnaast spelen nog tal van andere vragen o.a. over erfrecht en schenking, erfbelasting, bedrijfsoverdracht in het erfrecht, het handelen van de executeur, legaten, quasi-legaten en andere wettelijke rechten. Deze en andere erfrechtelijke onderwerpen zal ik de komende weken in deze blog behandelen.

Heeft u nu al een vraag of erfrecht neem dan contact op met JPB Legal via 030 – 63 855 05 of via info@jpb-legal.nl. Meer informatie over onze erfrechtpraktijk vindt u ook op de erfrecht pagina van JPB Legal.

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *